1. Dades del prestador de serveis

Formigues Liles Coop. V és una cooperativa de treball associat, amb personalitat, i amb els drets reconeguts per la Constitució i les altres lleis vigents. Aquesta institució és l’entitat titular de l’adreça electrònica www.formiguesliles.es i les seues dades d’identificació i són les següents:

 • Formigues Liles Coop. V
 • CIF: F98978208
 • Adreça electrònica: info@formiguesliles.es

22. Obligacions dels usuaris i usuaries

Té la consideració d’usuari/a qualsevol ciutadà que accedisca a la informació o serveis localitzats en el domini formiguesliles.es, en faça o no ús d’aquesta informació o serveis. En l’ús de la informació i serveis que s’ofereixen a través del citat domini, els usuaris/es tenen les obligacions següents:

 • S’han de comprometre a usar de bona fe la informació i els serveis que Formigues Liles Coop.V ofereix a través de l’adreça electrònica formiguesliles.es.
 • Han de complir aquesta normativa, els principis cooperatius i la resta de l’ordenament jurídic. En particular, han de respectar els drets dels ciutadans, i especialment els seus drets a la protecció de dades, la intimitat, l’honor i la pròpia imatge.
 • Han de respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Formigues Liles Coop.V i de tercers, d’acord amb la legislació vigent.
 • Han de col·laborar amb Formigues Liles Coop.V, quan es tinga coneixement de la comissió de fets il·legals o delictius en relació amb l’ús dels recursos informàtics i telemàtics de Formigues Liles Coop.V.

En cap cas no es pot usar la informació i els serveis referits en aquest document per a les finalitats següents:

 • Incórrer en activitats il·lícites o il·legals de qualsevol tipus, i particularment difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, sexista, LGTBIQfòb o atemptatori contra els drets humans, o actuar en perjudici dels drets a la intimitat, l’honor, la pròpia imatge o contra la dignitat de les persones.
 • Difondre manifestacions o referències falses, incorrectes o inexactes sobre les pàgines i els serveis de Formigues Liles Coop.V.
 • Danyar els sistemes físics i lògics de Formigues Liles Coop.V, dels seus proveïdors o de terceres persones.
 • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment citats.

3. Protecció de dades

Dades publicades en www.formiguesliles.es

Les pàgines allotjades en el domini www.formiguesliles.es contenen dades de caràcter personal. L’ús d’estes dades només es poden utilitzar per a finalitats professionals. El fet d’utilitzar-les per a finalitats diferents d’aquests, i en particular per a finalitats comercials o d’enviament massiu de correus (SPAM), es considera contrari als principis de l’article 4 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i els seus equivalents de la Directiva 95/46/CE, i serà posat en coneixement de les autoritats competents en matèria de protecció de dades.

En tot cas, és prohibit recollir i emmagatzemar dades personals publicades en el domini www.formiguesliles.es

4. Propietat intel·lectual i industrial

El disseny, el logos, les marques i els altres signes distintius que apareixen en el domini formiguesliles.es  pertanyen a Formigues Liles Coop. V i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel•lectual i industrial.

És prohibida la reproducció total o parcial dels continguts objecte d’aquest document, amb ànima lucrativa sense sol•licitar-ne autorització.

5. Exclusió de responsabilitat

Formigues Liles Coop.V únicament es fa responsable de l’oficialitat i la veracitat de la informació i dels serveis que s’ofereixen directament a través del domini formiguesliles.es.

Així mateix, Formigues Liles Coop.V actua de bona fe en posar a la disposició dels usuaris la informació i els serveis a través del seu domini formiguesliles.es. Per això, no es fa responsable de:

 • La informació reproduïda per tercers.
 • Les fallades tècniques que puguen impossibilitar l’accés a la informació i als serveis que s’ofereixen a través del domini formiguesliles.es.
 • L’accés i l’ús a la informació i els serveis per menors d’edat.
 • L’accés i l’ús il·lícit per part dels usuaris/es, i especialment les activitats conegudes com framing o pharming.
 • L’ús inadequat per tercers aliens a Formigues Liles Coop.V i, en concret, quan aquests tercers suplanten o emulen la identitat corporativa de Formigues Liles Coop.V.
 • Els continguts dels enllaços que dirigisquen a pàgines externes al domini formiguesliles.es.

6. Normes aplicables

Sense perjudici del que disposa este  document de termes i condicions, els usuaris/es se sotmeten a la legislació espanyola. Per qualsevol conflicte o discrepància que sorgisca en la interpretació o aplicació d’estes condicions generals, l’usuari/a se sotmet als jutjats i tribunals espanyols.

7. Vigència i registre de canvis

Aquest document de termes i condicions és aplicable des de la data de la seua publicació. Formigues Liles Coop.V es reserva el dret de modificar-lo.

Si algun punt o clàusula d’aquestes condicions generals és considerat nul o inaplicable, íntegrament o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul•litat o inaplicació no afecta les altres disposicions de les condicions generals.

Scroll to top